Byggnation av trägärdesgårdar i skyddade områden i Östergötlands län.

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
Att: Veronica Axelsson
SE-581 86 Linköping
SVERIGE
Telefon: +46 13196508
E-post:

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Miljö
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Byggnation av trägärdesgårdar i skyddade områden i Östergötlands län.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27: Övriga tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Östergötlands län.
Berör objekt i:
- Kinda kommun,
- Ydre kommun,
- Valdemarsviks kommun,
- Ödeshögs kommun.

NUTS-kod SE123

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Länsstyrelsens reservatsförvaltning ansvarar för skötseln av Östergötlands ca 200 naturreservat. Flera av reservaten syftar till att vårda och bevara ett ålderdomligt, småskaligt odlingslandskap med slåtterängar, betesmarker och åkerlyckor. Traditionellt har inägomarken ofta avgränsats från utmarken med trägärdesgårdar. För att ge besökarna i de skyddade områdena en trivsam miljö och en helhetsbild över hur landskapet såg ut för ca 100 år sedan ska dessa gärdesgårdar upprätthållas.
Syftet med upphandlingen är att tillgodose länsstyrelsens behov av upprätthållande av trägärdesgårdar vid fyra naturreservat och ett biotopskyddsområde:
- Bokö (ö utan fast landförbindelse), Valdemarsviks kommun,
- Hallstad ängar, Kinda kommun,
- Södra Bråta, Ydre kommun,
- Sättra ängar, Ödeshögs kommun,
- Misterfalls askäng (biotopskyddsområde), Kinda kommun.
Uppdraget omfattar följande moment:
- rivning av aktuella befintliga trägärdesgårdssträckor,
- omhändertagande av rivningsmaterial,
- nybyggnation av trägärdesgårdar enligt angiven modell,
- tillhandahålla det material som krävs för nybyggnationen.
Då de aktuella områdena ligger geografiskt utspridda i länet kan anbudsgivare lämna anbud för ett eller flera delområden.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

34928310, 45341000, 45420000, 45421000, 45421150, 45422000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
512-1126-2012
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 1 - Benämning: Avtal avseende byggnation av trägärdesgårdar vid Hallstad ängar, Södra Bråta och Sättra ängar.
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
V.2)Information om anbuden
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Jämtgärsgård AB
Sandnäset 711
SE-840 40 Svenstavik
SVERIGE
Telefon: +46 68740096

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 2 718 390 SEK
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej
Kontrakt nr: 2 Del nr: 2 - Benämning: Avtal avseende byggnation av trägärdesgårdar på Bokö och vid Misterfalls askäng.
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
V.2)Information om anbuden
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Gärdesgårdsteamet/Mats Klasson
Vadstorp 6
SE-585 93 Linköping
SVERIGE
Telefon: +46 13282001

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 573 080 SEK
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Ange vilket/vilka projekt och/eller program: Utvald miljö inom Landsbygdsprogrammet.
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
1.10.2012